Architects Atelier Ryo Abe

Shinkenchiku / 02.2018

Shinkenchiku 2018.02

Shinkenchiku
February 2018
Shinkenchikusha (ja+u), Japan

 

“House in Takamori”
pp. 114-123

Shinkenchiku 2018.02

新建築
2018年2月
新建築社

 

“高森のいえ”
pp. 114-123