Architects Atelier Ryo Abe

Shinkenchiku / 10.2015

Shinkenchiku 2015.10

Shinkenchiku
October 2015
Shinkenchikusha (ja+u), Japan

 

“Awakura Onsen Motoyu”
pp. 104-111

Shinkenchiku 2015.10

新建築
2015年12月号
新建築社

 

“あわくら温泉 元湯”
pp. 104-111